ERIVAJADUSEGA LAPS

Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus

Erivajadustega laps erineb keskmisest oma vaimsete võimete, kognitiivsete võimete, kommunikatsioonivõime, sotsiaalse käitumise ja füüsiliste võimete, erineva koduse keele- ja kultuurikeskkonna poolest.

Erivajadustega laps vajab tavapärase õpetuse muutmist ja kohandamist vastavalt tema erivajadusele. Arengulise erivajadusega lapsele koostatakse vajadusel eesti keele kui teise keele õpetamiseks IAK.

Mitte eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele lõimitud tegevuste kaudu ning  laste õpetamisel rakendub täielik keelekümbluse metoodika. 

Lasteaias toimub erivajaduste väljaselgitamine koostöös lastevanematega, õpetajatega ja võimalusel ning vajadusel kaasates teisi erialaspetsialiste (eripedagoog, sotsiaaltöötaja, psühholoog). Et hindamistulemused oleksid aluseks edasise arendustegevuse planeerimisel, toob lapsevanem spetsialistidelt kirjaliku kokkuvõtte lapse hetketasemest ja soovitused õpetajale arendustegevusteks. Üheskoos koostatakse lapsele IAK, mida kasutatakse edaspidises töös lapsega . 1 x  aastas analüüsitakse koos lapsevanematega tehtud töö tulemusi.

Töö erivajadusega lapsega toimub igapäevaselt, lähtuvalt konkreetse lapse erivajadusest. Eraldi diferentseeritud lisategevusi võimaldatakse nii andekatele kui oma arengus lisatoetust vajavatele lastele.

Kõneravi vajavad lapsed selgitab välja logopeed, kes uurib laste kõne arengut – hääldamist, sõnavara, grammatikat, lauseehitust, jutustamisoskust, ja kõnedefekte. Logopeed annab korraldusi ja jagab juhtnööre lastega edaspidiseks tööks nii õpetajatele kui ka lapsevanematele. Logopeedi teenuse ostab lasteaed sisse üks kord aastas.

Koolipikenduse küsimustes nõustatakse lapsevanemaid. Vastavalt Tallinna Haridusameti nõustamiskomisjoni otsusele saavad koolipikendust taotlenud lapsevanemad oma lapsele vajadusel aastase koolipikenduse. Koolipikendust saavatele lastele töötatakse välja individuaalne õppekava koostöös lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, lähtudes nõustamiskomisjoni soovitustest.

Teema kohta saate veel lugeda:

Erivajadusega laps

Lehte uuendati: 20/09/2019

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee