LAPSE ARENGU HINDAMINE

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus

Lapse arengu hindamise ja analüüsimise üldeesmärk on koguda võimalikult palju erinevat informatsiooni koostöös kõigi lapsega töötavate pedagoogidega, lapsevanematega, teiste erialaspetsialistidega. Hindamisel on oluline lapsekesksus ja valdkondade paljusus, et last hinnataks kui tervikut, mitte tema arengu eri valdkondi. Saadud informatsiooni kasutatakse tegevuste planeerimisel, arvestades laste individuaalseid vajadusi ja eripära.

Lapse arengu hindamisel ja analüüsimisel kogutud informatsiooni saab :

·         jagada teiste pedagoogidega;

·         jagada lapsevanematega;

·         jagada lapsega (edusammud arengus);

·         kasutada tegevuste planeerimisel ja õppekava arendamistöös;

·         arvestada lapse individuaalsel arendamisel.

Oluline on tähele panna iga lapse eripära, tema tugevaid ja veel arendamist vajavaid külgi. Last hästi tundes ja teades on kõigil osapooltel võimalik tema arengule rohkem kaasa aidata.

Lapse arengu hindamise meetodid ja dokumenteerimine:

·         Vaatlus – võimaldab saada vahetult otsest teavet, kuidas tegutsevad lapsed rühmana, kuidas nad rühmas üksteisega suhtlevad, kas ja kuidas õpetajate tegevus ning ümbrus vastavad laste vajadusele. Vaatlus võimaldab uurida last loomulikus keskkonnas. Lapsi vaadeldakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka õpetaja poolt suunatud tegevustes. Vaatluste põhjal teeb õpetaja märkmed lapse sotsiaalse arengu tabelisse.

·         Laste arengu jälgimise tabel – tabelit täidetakse üks kord aastas (veebruar, märts) enne lapse arenguvestluse läbiviimist lapsevanemaga. Lapse arengu jälgimine toimub mänguliselt raamatu „Arengu jälgimise mäng” abil. Tulemused fikseeritakse kirjalikult lapse arengu jälgimise tabelisse.

·         Lapse arengumapp – lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mida täidetakse ja täiendatakse kogu koolieelse perioodi. Lapse arengumappi kogutakse lapse joonistus endast, oma perekonnast, valik lapse loomingust (erinevad kunstivaldkonnad), lapse enda arvamusi, hinnanguid, tulevikuplaane, ütlemisi, lapse arengukirjeldused, lapsevanemaga läbiviidud arenguvestlused, fotod, lapse sõnaline looming.

Tagasiside lapsevanemale

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtteid tutvustatakse lapsevanematele. Lapsevanemal on alati võimalus tutvuda oma lapse arengumapiga ning täiendada seda omalt poolt.

Üks kord aastas (veebruar, märts) toimub individuaalne usalduslik vestlus rühmaõpetajate ja lapsevanemate vahel lapse senisest arengust ja lapse edaspidiseks arenguks soodsate tingimuste loomisest. Lapsevanemale antakse eelnevalt ettevalmistav ja abistav küsimustik. Ülevaadet lapse arengust ja edusammudest annab õpetaja lapsevanemale ka jooksvalt igapäevase suhtlemise käigus.

Lehte uuendati: 20/09/2019

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee