KODUKORD

                                                                                                                                                                                                        

KINNITATUD

Tallinna Liivalossi Lasteaed direktori käskkiri

01.09.2015 nr. 1-3/7

Tallinna Liivalossi Lasteaia kodukord

 

 

1.         Üldsätted

1.1.   Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.   Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.   Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.   Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.         Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.   Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine ei tohi segada une – ja söögiaega ning planeeritud õppe – ja kasvatustegevusi (sotsiaalministri 01.10.2010a. määrus nr 61). Vt päevaplaani!

Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Sõimerühm on avatud 7.30-18.00

Loodame, et tulles hommikul koos lapsega lasteaeda on Teil piisavalt aega, et saata laps  korrastatult rühma.

Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva, siis suudame paremini mõista Teie last.

Teatage meile, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda hiljemalt kella 9.00  telefonil:

Lembitu 6 (Sipsikud, Lotted) – 6467064 

Lembitu14 (Mõmmikud, Mürakarud) – 6466567                           

Liivalaia 30 (Naerulinnud, Päikesejänkud) – 6449487                  

Liivalaia 30 (Lepatriinud) – 6460607             

NB! Palume Teilt kannatlikkust, kui telefonile koheselt ei vastata! Võib juhtuda, et õpetaja ei saa jätta lohutust vajavat last üksi või kaob telefoni hääl lastekõne hulka ära. Proovige mõni aeg hiljem uuesti.

2.2.   Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.4.   Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5.   Lapse peo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt  15 minutit enne  peo algust, et korrastada lapse välimus.

3.         Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4.Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.

3.6.Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vahetuspesu.

3.7.Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8.Õues mängimiseks peavad lapsel olema omaette õueriided. Ka suvel! Peakate ja jalanõud valida lähtuvalt ilmastikust – suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest, jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikuid võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid juba iseseisvalt kätte panna), sügistalviseks perioodiks on lapsele parimaks riietusesemeks  kombinesoon – see hoiab mänguhoos selja paljaks minemise. Vihmaperioodiks palume lapsele kaasa panna kummikud, vihmakindlad üleriided.

3.9.Liikumistundideks on lapsel eraldi võimlemisriided (T- särk ja lühikesed püksid.) Võimlemisriided on soovitav panna riidest kotikesse, millel on peal lapse nimi.

3.10.                   Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, palume need kindlasti fikseerida lapse nimega.

3.11.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.12.Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.13.Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.14.Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

 

4.       Turvalisuse tagamine

4.1.Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.3.Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

4.4.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.5.Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6.Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele, kuid palume võtta mitte liiga väikeseid, kalleid ega õrnu mänguasju. Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib meil põhimõte, et “ma ei ole kade ja luban teistel ka mängida oma mänguasjaga”. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.8.Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.9.Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonnapoolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.10.     Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.11.     Turvalisuse huvides ei viibi lapsed õhtul õues siis, kui õpetajaid on kahe rühma peale vaid üks (haigus- ja hoolduslehtedel, koolitustel viibimise ajal).

4.12.     Pikkadele jalutuskäikudele, väsitavatele õppekäikudele, kurnavatele ekskursioonidele rühmaõpetajad alla 4 aastaseid lapsi kaasa ei võta. Kui lapsevanem siiski soovib, et laps osaleks väljaspool maja toimuval üritusel, võib lapsevanem koos lapsega kaasa tulla.

 

5.       Koostöö

5.1.Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused. (EV Haridusseadus § 24)

5.2.Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

5.3.Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks. Kui Te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt.

5.4.Eriarvamused püüame lahendada rühmasiseselt. Juhul kui rühmaõpetajatega üksmeelt ei saavutata, pöörduda juhtkonna poole.

5.5.Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile riietehoiu seinal oleval stendil. Seal on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuste vastu huvi tuntakse.

5.6.Lapsevanemad , kelle lapsele on koostatud IAK (individuaalne arenduskava), teevad IAK alusel tööd ka kodus. Ainult nii saavutame lapse arengule seatud eesmärgid!

5.7.Nii meil, pedagoogidel, kui ka Teil, lapsevanematel on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele. See on võimalik vaid meie koostöö tulemusena.

5.8.Olgem aktiivsed lugema rühma õpetajate poolt saadetud e-posti ja vastavalt vajadusele osalema erinevates tõstatatud küsimustes.

5.9.Ärge tundke piinlikkust, kui vajate nõu ja abi! Küsimuste korral pöörduge ikka oma lapse õpetajate, õppealajuhataja, direktori või majandusjuhataja poole! Püüame üheskoos muredele, probleemidele lahendused leida. Vestluseks on võimalus aja suhtes aeg kokku leppida info@liivalossi.edu.ee

Lehte uuendati: 19/10/2017

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee