ÕPPETÖÖ

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppeaasta aktiivne periood kestab 1. septembrist kuni 31. maini. Vastavalt pedagoogilise nõukogu 10.06.2014 koosoleku protokolli nr. 4 otsusele nr. 11, ei toimu lasteaias aktiivset õppetöö planeerimist (ei koostata nädalaplaane) koolivaheaegadel. Nendel perioodidel on põhirõhk mängul, individuaalsel tööl lastega, õpitu kordamisel ja kinnistamisel, õuetegevustel, korrastatakse/täiendatakse laste arengumappe.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkvelolekuaja, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng ja vabategevus ning õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus.

Rühma õppe- ja kasvatustööd korraldavad kaks rühmaõpetajat, keda abistab õpetaja abi. Muusika- ja liikumistegevusi korraldab muusika- ja  liikumisõpetaja.

Õpetaja kavandab õppe- ja kasvatustegevuse lähtudes lasteaia jooksva õppeaasta eesmärkidest, põhiülesannetest, lasteaia arengukavast ja tegevuskavast, rühma tegevuskavast ja lasteaia õppekavas sisalduvatest ainekavadest. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu eeldatavad tulemused esitatakse kuues valdkonnas: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumisõpetus.

Õppe – ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja laste arengutaset, vanust ja huve. Õppesisu valikul lähtutakse põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Laste vanusest lähtuvalt on õpetaja kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse kestus 1-3 aastastel lastel 10-15 minutit, 3-5 aastastel 25 minutit ning 6-7 aastastel 35 minutit.

Õppetegevusplaan koostatakse nädalate kaupa, muusika- ja liikumisõpetaja koostab kuuplaani. Õppetegevusplaan peab endas sisaldama kavandatava perioodi eesmärke, temaatikat, õppesisu ja õppetegevusi. Õppetegevuse planeerimine on paindlik ja annab võimaluse teha vastavalt olukorrale ning vajadusele muudatusi, mis kajastuvad rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus.

Rühma õppe– ja kasvatustegevuse päevikut täidetakse vastavuses isikuandmete kaitse seadusega. Päevikut täidetakse elektrooniliselt. Päevikusse fikseeritakse igapäevaselt toimunud õppetegevus ja kinnitatakse see allkirjaga.  

Laste tegevus lasteaias on perekonnale avatud. Teretulnud on igasugune vanematepoolne. initsiatiiv ja abi.

Lehte uuendati: 20/09/2019

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee