Põhimäärus

Tallinna Liivalossi Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 21.10.2010 nr 80
jõustumine 25.10.2010

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 ning   Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 otsuse nr 124 „Tallinna Kaisukaru Lasteaia ja Tallinna Liivalossi Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Liivalossi Lasteaiaks“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1.  Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Tallinna Liivalossi Lasteaed (edaspidi lasteasutus).

§ 2.  Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Liivalaia tn 30, 10118 Tallinn. Lasteasutus tegutseb aadressidel Liivalaia tn 30, Lembitu tn 6 ja Lembitu tn 14.

§ 3.  Lasteasutuse liik ja haldusala

 (1) Lasteasutus on lasteaed.

 (2) Lasteasutus on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus.

 (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

…………

Määrusega saate edasi tutvuda allolevalt lingilt:

https://www.riigiteataja.ee/akt/424052013061 

 

Lehte uuendati: 28/01/2014

Lehekülge haldab: Triin Tamsalu, õppealajuhataja Tel 6466567, e-post: Triin.Tamsalu@liivalossi.edu.ee